-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-10-30 12:38:33
Informacje podstawowe / Ochrona Danych Osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w zycie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - w skrócie zwane RODO.

Poniżej podajemy najistotniejsze informacje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku, ul. Mickiewicza 4a.
  2. W PEC Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Państwa, proszę kontaktować z nim pod adresem: peclask@poczta.onet.pl, w temacie podając hasło "dane osobowe" lub na platformie ePuap przez skrzynkę podawczą dla PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁASK, UL. ADAMA MICKIEWICZA 4 A za pomocą Pisma ogólnego do urzędu.

W Artykule 4 RODO dane osobowe zdefiniowano w sposób następujący:

"Dane osobowe" oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Ponizej treść RODO.

Rozporzadzenie_Parlamentu_Europejskiego_i_Rady_UE_2016_679_z_dnia_27_kwietnia.pdf

 

Szanowni Państwo,

przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, wprowadzone zostały do polskiego ustawodawstwa ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która wzorowana była w znacznej mierze na zasadach ustanowionych Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i jest zgodna z ogólną polityką państw europejskich w  tym zakresie. Wprowadzenie tych przepisów do polskiego systemu prawnego, pozwoliło na podpisanie przez Polskę w dniu 21 kwietnia 1999 r. i  ratyfikowanie w dniu 24 maja 2002 r. Konwencji Nr 108 Rady Europy.

Uchwalenie pierwszej w Polsce Ustawy o ochronie danych osobowych, będące przejawem postępującej demokratyzacji życia publicznego w Polsce i troski o ochronę prywatności każdego jej obywatela znajdujących wyraz w zapisach nowej Konstytucji RP (art. 47 i 51), miało swe bezpośrednie źródło również w międzynarodowych zobowiązaniach Polski. Ustawa stanowi istotny element w systemie ochrony danych osobowych w Polsce, na który – prócz jej unormowań – składają się przede wszystkim normy konstytucyjne: art. 47 – gwarantujący obywatelom prawo do prywatności oraz art. 51 gwarantujący każdemu prawo do ochrony informacji dotyczących jego osoby.

Jak zatem wynika z powyższych informacji, nie jest to żadna nowość, bądź jak sugerują niektóre media, jakaś katastrofa dla naszego życia społecznego. Zasady, które wprowadzała dotychczasowa ustawa, były u nas wdrożone zgodnie z obowiązującymi przepisami i z powodzeniem funkcjonują w naszym przedsiębiorstwie od szeregu lat. Wejście w życie, w dniu 25 maja 2018 r. przepisów RODO będzie więc dla nas kontynuacją bieżącej działalności w tym zakresie. Na pewno nie będzie to  skutkowało jakimikolwiek trudnościami w dostarczaniu dla Państwa ciepła, a to jest przecież najistotniejsze w naszej działalności.

W imieniu administratora danych osobowych, którym jesteśmy my - PEC Sp. z o.o. w Łasku, zapewniam Państwa, że dołożymy wszelkich starań (tak jak do tej pory), aby powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpiecznie przetwarzane i tylko w niezbędnym zakresie.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 78295
 
Realizacja: Ideo