-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-10-30 12:47:31
Informacje podstawowe / Ochrona Danych Osobowych

 

Informacja na temat monitoringu 

Na terenie siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego.

Obszar objęty monitoringiem oznaczony jest tablicami informacyjnymi. 

Celem zastosowania systemu monitoringu wizyjnego jest bezpieczeństwo i ochrona mienia objętego obszarem monitoringu.

Obraz jest rejestrowany i nagrywany wyłącznie na potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa (np. kradzież, dewastacja mienia).

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  w Łasku, ul. Mickiewicza 4a, tel.nr 436752659, email: peclask@poczta.onet.pl

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych nr tel. 603476810, email:  peclask@poczta.onet.pl (w temacie proszę podać IOD).

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. szczególnie dbałości o bezpieczeństwo i mienie.

4. Zarejestrowane dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym do przetwarzania, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osobom, które wykażą podstawę prawna i prawnie uzasadnione interesy.

5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6.  Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

7. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni, a następnie kasowane.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 


W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w zycie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - w skrócie zwane RODO.

Poniżej podajemy najistotniejsze informacje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łasku, ul. Mickiewicza 4a.
  2. W PEC Sp. z o.o. powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Państwa, proszę kontaktować z nim pod adresem: peclask@poczta.onet.pl, w temacie podając hasło "dane osobowe" lub na platformie ePuap przez skrzynkę podawczą dla PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁASK, UL. ADAMA MICKIEWICZA 4 A za pomocą Pisma ogólnego do urzędu.

W Artykule 4 RODO dane osobowe zdefiniowano w sposób następujący:

"Dane osobowe" oznaczają informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Ponizej treść RODO.

Rozporzadzenie_Parlamentu_Europejskiego_i_Rady_UE_2016_679_z_dnia_27_kwietnia.pdf

 

Szanowni Państwo,

przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych, wprowadzone zostały do polskiego ustawodawstwa ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o  ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która wzorowana była w znacznej mierze na zasadach ustanowionych Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i jest zgodna z ogólną polityką państw europejskich w  tym zakresie. Wprowadzenie tych przepisów do polskiego systemu prawnego, pozwoliło na podpisanie przez Polskę w dniu 21 kwietnia 1999 r. i  ratyfikowanie w dniu 24 maja 2002 r. Konwencji Nr 108 Rady Europy.

Uchwalenie pierwszej w Polsce Ustawy o ochronie danych osobowych, będące przejawem postępującej demokratyzacji życia publicznego w Polsce i troski o ochronę prywatności każdego jej obywatela znajdujących wyraz w zapisach nowej Konstytucji RP (art. 47 i 51), miało swe bezpośrednie źródło również w międzynarodowych zobowiązaniach Polski. Ustawa stanowi istotny element w systemie ochrony danych osobowych w Polsce, na który – prócz jej unormowań – składają się przede wszystkim normy konstytucyjne: art. 47 – gwarantujący obywatelom prawo do prywatności oraz art. 51 gwarantujący każdemu prawo do ochrony informacji dotyczących jego osoby.

Jak zatem wynika z powyższych informacji, nie jest to żadna nowość, bądź jak sugerują niektóre media, jakaś katastrofa dla naszego życia społecznego. Zasady, które wprowadzała dotychczasowa ustawa, były u nas wdrożone zgodnie z obowiązującymi przepisami i z powodzeniem funkcjonują w naszym przedsiębiorstwie od szeregu lat. Wejście w życie, w dniu 25 maja 2018 r. przepisów RODO będzie więc dla nas kontynuacją bieżącej działalności w tym zakresie. Na pewno nie będzie to  skutkowało jakimikolwiek trudnościami w dostarczaniu dla Państwa ciepła, a to jest przecież najistotniejsze w naszej działalności.

W imieniu administratora danych osobowych, którym jesteśmy my - PEC Sp. z o.o. w Łasku, zapewniam Państwa, że dołożymy wszelkich starań (tak jak do tej pory), aby powierzone nam przez Państwa dane osobowe były bezpiecznie przetwarzane i tylko w niezbędnym zakresie.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 78295
 
Realizacja: Ideo